Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic có khả năng sinh chất kháng khuẩn
Đề tài nghiên cứu gồm các nội dung phân lập vi khuẩn lactic từ các sản phẩm lên men và sản phẩm men tiêu hóa đông khô, kiểm tra khả năng sản sinh các chất kháng khuẩn, H2O2 và bacteriocin từ các dòng phân lập bằng hai phương pháp nhỏ giọt và khuếch tán trên giếng thạch kết hợp với vi khuẩn chỉ thị Bacillus subtilis, định danh cấp độ giống các dòng phân lập có hoạt tính kháng khuẩn dựa trên khảo sát sự phát triển của vi khuẩn ở các mức độ khác nhau của nhiệt độ, pH, NaCl, NaN3, manitol, khả năng sinh khí khi lên men đường glucose và thử nghiệm indole. Kết quả phân lập được 46 dòng vi khuẩn lactic và được kiểm tra tính kháng khuẩn. 23 dòng biểu hiện tính kháng khuẩn chỉ thị B. subtilis, trong đó 10 dòng có khả năng tổng hợp bacteriocin. Dòng DC213A được ghi nhận có tính kháng khuẩn mạnh nhất. Kết quả định danh cho thấy 10 dòng này thuộc các giống Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus và Streptococcus.

Isolation and selection of lactic acid bacteria producing anti-bacterial substances

This research included the isolation of lactic acid bacteria from fermented foods and lyophilized bacteria products, the examination of ability producing antibacterial substances, H2O2 and bacteriocin by agar spot test and well diffusion agar test using the indicated Bacillus subtilis, the identification at genus level of the growth of bacterial isolates having high antagonistic activity based on the study of the growth of bacteria in different conditions of temperature, pH, NaCl, NaN3, manitol, gas production in fermentation from glucose and indole test. As the result, 46 strains of lactic acid bacteria were isolated and examined for production of antibacterial substances. 23 strains performed well the antibacterial activity against the indicator, of which, 10 strains were able to produce antibacterial substances. Strain DC213A was noted with the significantly highest antibacterial activity. 10 selected strains were classified belonging to the genera of Leuconostoc, Enterococcus, Lactobacillus and Streptococcus.

Nguồn tin: Ngô Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Yến Ly và Huỳnh Xuân Phong. Tạp chí Khoa học 2011:19a 176-184 Trường Đại học Cần Thơ.

GHI CHÚ: NHẤP CHUỘT VÀO TIÊU ĐỀ BÀI VIẾT ĐỂ TẢI BÀI ĐẦY ĐỦ (PDF) VỀ MÁY TÍNH.